Редакційна політика

Галузь та проблематика

Монографія є робочим твором групи авторів, об'єднаних загальною метою, щоб представити результати своїх досліджень, спрямованих на збереження здоров'я людей. Монографія доводить нагальну потребу у вдосконаленні роботи з підлітками та молоддю, їх батьками та вчителями, щоб розвинути навички врядування в галузі збереження здоров'я, підвищити соціальну обізнаність щодо відповідального ставлення до власного здоров'я людей.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

до колективної монографії «Human health: realities and prospects»

         Усі рукописи, які надійшли до редакційної колегії колективної монографії  підлягають рецензуванню. Рецензування здійснюється з метою об’єктивної та неупередженої оцінки змісту наукової статті, визначення її відповідності міжнародним вимогам, які висуваються до статей наукових видань, компетентний та ґрунтовний аналіз як позитивних якостей статті, так і конкретних її недоліків.  Завдання рецензування полягають у перевірці загального наукового рівня статті, зокрема актуальності дослідження, наявності в ній проблеми, її значущості для виконання важливих наукових і практичних завдань, коректності й доцільності застосування методів під час дослідження, рівня узагальнення при формулюванні висновків дослідження; змістового наповнення й структурування статті; правильності використання фахової (спеціальної) лексики, відповідності статті принципам етики у наукових публікаціях тощо.

          Редакційною колегією визначено наступний порядок рецензування статей:

       1. Автор надсилає до редакційної колегії статтю (розділ монографії). Якщо стаття оформлена згідно вимог до публікації у колективній монографії, тоді вона спрямовується за профілем дослідження до рецензента, а при необхідності до двох рецензентів. Рукописи, які не відповідають  вимогам,  відхиляються і не реєструється, про що повідомляється їх автору (авторам). 

       2. Призначає рецензентів головний редактор колективної монографії. За певних обставин за рішенням головного редактору  призначення рецензентів може бути доручене члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.  До процедури рецензування можуть залучатися не лише члени редакційної колегії колективної монографії, а й незалежні експерти, які надають свої зауваження у письмовому вигляді.

        3. Після отримання редколегією рукопису статті на розгляд  рецензенти у 7-денний термін оцінюють можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора та відсутність будь-якого конфлікту інтересів. У випадку наявності будь-якої упередженості, конкуруючих інтересів рецензенти мають відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента. 

4. Рецензування статті двома членами редакційної колегії проводиться за принципами doubleblindreview(рецензенти знають авторів, але автори не знають рецензентів).

       5. Рецензенти, як правило, упродовж 21 доби робить висновок про можливість друку статті. Терміни рецензування у кожному окремому випадку можуть змінюватися залежно від умов, створення яких необхідне для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

       6. Після остаточного розгляду статті рецензент у письмовому вигляді надає свої висновки. Зміст рецензії має містити відомості про актуальність статі, ступінь наукової новизни дослідження, значення отриманих результатів, доречність і коректність використаних методів та матеріалів, повнота висвітлення теоретичного і експериментального матеріалу, відповідність висновків меті та завданням дослідження, якість опрацювання літературних джерел і оформлення списку використаної літератури, відповідність статті загалом та окремих її частин установленому редакцією обсягу, якість оформлення статті тощо. У заключній частині рецензії мають міститися обґрунтовані висновки про доцільність опублікування статті у колективній монографії або про необхідність її доопрацювання, або про її відхилення. Редакція електронною поштою  відправляє авторові повідомлення з результатами аналізу статті.

      7. У випадку необхідності доопрацювання статті, автору пропонується внести до статті певні корективи і підготувати оновлений варіант або аргументовано  спростувати зауваження рецензента. Удосконалений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення щодо можливості публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензенту (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

      8.  Якщо автор не погоджується з думкою рецензента, тоді він має  право надіслати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування незалежному експерту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування (коли ні автор, ні рецензент не знають один одного). У разі неспроможності або небажання автора усувати існуючі недоліки редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті.

       9. Після отримання позитивних рецензій рукопис скеровується на літературне й технічне редагування. Незначні виправлення лексико-семантичного, пунктуаційно-граматичного, мовностилістичного або формально-технічного характеру, які не впливають на якість змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.

      10. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

       11. Рекомендація щодо публікації чергового тому колективної монографії «Humanhealth: realitiesandprospects» (із зазначенням контенту) здійснюється вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та фіксується у відповідному протоколі.

 

Періодичність публікації

1 раз на рік

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.